//////
You are here: Home > Estetyka codzienności > UTAJONA INSPIRACJA

UTAJONA INSPIRACJA

Utajona inspiracja życia przez wielką Sztukę; jest to bodaj sytuacja najczęstsza — niekiedy mimowolne nawet spoj­rzenie na arcydzieło zwraca myśli w określonym kierunku, dodaje otuchy, budzi nowe nadzieje. Obserwacja życia potocznego różnych środowisk społecz­nych wskazuje, że np. kultura estetyczna wsi ma pewne swo­iste właściwości: wrażliwość estetyczna, przyrodzony kalo­tropizm, zamiłowanie do piękna powodują zwrócenie się nie tyle do sztuki, co do bezpośredniego otoczenia. Jako podsta­wowe dziedziny realnej rzeczywistości, gdzie odnajdowane jest swoiste piękno występują: przyroda, zdarzenia, sytuacje para- artystyczne.

Leave a Reply