//////
You are here: Home > Estetyka codzienności > PODEJMOWANE PRÓBY

PODEJMOWANE PRÓBY

Podejmuje się próby identyfikacji obecnych w przedmiotach konkret­nych odmian wartości, otrzymane wyniki poddaje się moż­liwie dokładnej werbalizacji. Powstaje pytanie, czy tego ro­dzaju procedura — jak i w ogóle cały problem estetyki co­dzienności — nie są dzisiaj czymś przebrzmiałym, nieaktual­nym? Czy nie stoją one w jaskrawej sprzeczności ze współ­czesnymi tendencjami sztuki awangardowej — instytucji spo­łecznej najbardziej zaawansowanej, a zatem miarodajnej w sprawach dotyczących wartości? Przecież artyści awangardowi głosili wielokrotnie swój sprzeciw a co najmniej obojętność wobec wartości estetycznych. Czy w takiej sytuacji może jesz­cze mieć sens dbanie o estetykę otoczenia, lansowanie jakichś wzorców godnych naśladowania?

Leave a Reply